MAGUNKRÓL - MÍG MEGNÖVÖK ALAPÍTVÁNY

2023. október 29.
3204
20230503_1417e54

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK, WEBOLDAL LÁTOGATÓK,
TANULMÁNYI VERSENYEINK
EN
RÉSZTVEVŐ  KOLLÉGÁK - VERSENYZŐK!


A Míg Megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
  2004. évi megalakulása óta különös figyelmet fordít a különböző képességű, a szárnyaló és a lemaradó gyerekek egy közösségben történő fejlesztésére, miközben a tanítást a tanulási folyamat segítéseként, irányításaként értelmezi.

Az alapítvány célul tűzte ki a kisiskolások képességének, tehetségének kibontakozásának segítését, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek, felzárkózását tanulótársaikhoz. 


Az ALAPÍTVÁNY mögött több évtized alatt kimunkált szemlélet, gyakorlati tapasztalat halmozódott fel, amelyre folyamatosan épít:


B Ü S Z K E S É G


SAM_6929

Feladatunk:

Az együtt töltött idő minden pillanatában érezze minden gyermek, hogy érdeklődésének megfelelően tevékenykedhet úgy, hogy tevékenykedése a legnagyobb örömet okozza saját maga és környezete számára.

SAM_1583


Az ALAPÍTVÁNY programjai során eltérő kultúrájú vagy intellektuális képességű gyerekek is játszani tudnak egymással, miközben valódi tanulást végeznek, fejlődnek alapképességeik. 

SAM_6984

Programjaink minden tekintetben megfelelnek a szakmai követelményeknek, egyúttal magában rejtve a legjobb játékok kellékeit: titkot, kihívást és alkotó örömöt egyaránt.

Változatos témáink a kisiskolások ismeretszerzéséhez nélkülözhetetlen motivációs erővel bírnak:
TANULMÁNYI VERSENYEINK


IMG_5418

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG

SAM_6955

Az Alapítvány programjai eltérő alapképességeket mozgósítanak. A különböző típusú és nehézségű feladatok lehetővé teszik, hogy más-más érdeklődésű és képességű gyerekek sikerélményhez jussanak.

A programok sokszínűsége, többrétegűsége alkalmassá teszik differenciálásra, a különböző tantárgyak integrálására, amelyek a korszerű pedagógiai törekvések alapkövei.

Jövőkép:

Elő kívánjuk segíteni, hogy

 • a kisiskolások gondolkodásmódja fejlődjön, a természethez, a környezethez való viszonya, a fenntartható és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően formálódjék.
 • A kisiskolások magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárrá.
 • A kisiskolások azon képességeinek fejlesztését, amelyek segítségével elkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. Rávezetni, megtapasztaltatni és elérni, hogy a tanulás megszerzése örömet, szabadságot, szellemi élményt jelentsen, és sikerélményekhez juttasson.
 • Közösségi szervezéssel, vasárnapi iskolák, tehetség gondozó táborok szervezésével, vagy működésének támogatásával hozzájárulni, hogy a kisiskolások olyan autonóm személyiségekké váljanak, akik képesek feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belső harmóniában, környezetükkel lelki egyensúlyban élnek.
 • Támogatni kívánjuk a pedagógusok munkáját, hogy tanítványaikkal részt vehessenek levelező vagy internetes tanulmányi versenyeken, mellyel a tehetséggondozást, a kisiskolások kompetencia alapú tudásának fejlesztését segítjük.
 • Támogatjuk azt az összefogó munkát, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók lehető legszélesebb köre részt tudjon venni versenyeken és ott sikereket érjen/érhessen el családjuk esetleges hátrányos helyzetének ellenére is.
 • Az Alapítvány céljai megvalósítása során együttműködni kíván minden, a céljaival azonosulni tudó, és megvalósítást segíteni akaró szervezettel és magánszeméllyel. 

SAM_9392

Amennyiben Ön vagy az Önök szervezete be kíván kapcsolódni, vagy lehetősége van az Alapítvány céljait támogatni, kérem vegye fel a Kuratórium titkárával a kapcsolatot: megnovok@megnovok.hu


TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG

Nevelési elveink:

Annak tudatában, hogy minden gyermek egyszeri és egyedi, különös önálló személyiség, minden gyermek egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel, mely minden érte tevékenykedő felnőtt számára kötelező érvényű.


Hisszük, hogy csak a nyugodt, derűs, szeretetteljes, légkörben felnövekvő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív ember;


Programjaival a kisiskolás gyermek milyen pszichés szükségleteit elégíti ki a Míg Megnövök Alapítvány?

 • Abszolút érzelmi biztonságot nyújt, amely a gyermekeket közös tevékenységünk egésze során körülveszi.
 • Szerencsésen fonódik össze a játék és a feladat jellege. 
 • A gyermek belső motiváció alapján kezd hozzá.
 • A gyermeki kíváncsiság, érdeklődés fenntartása, kielégítése, programjaink kapcsán maradéktalanul megvalósulhat.
 • Lehetőséget teremt a gyermek belső világának kivetítésére, ugyanakkor inspirálja a környező világ megismerését is.
 • A gyermeki aktivitásigény a játék kapcsán szervezett keretek között valósul meg.
 • Az irányítás és önállóság egyensúlya jellemzi közös tevékenységünk egészét.

20180208_153758

Programjaival milyen területeken járul hozzá a Míg Megnövök Alapítvány a gyerekek képességfejlesztéséhez?

 • Inspirálja a cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási műveleteket, amivel hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak az absztrakt műveletek és összefüggések megértéséhez.
 • A sokszínű tevékenység közben a gyermeknek gyakran kell átkapcsolnia a különböző csatornákról - pl. látás, mozgás, stb. - s ezzel nagyfokú rugalmasságra ösztönzi.
 • Munkamódra, feladatmegoldó stratégiára tanítja a gyermeket.
 • A feladatok választhatóságának biztosításával hozzájárulhat a gyermek igényszintjének fejlesztéséhez.
 • Páros és csoportmunkára való alkalmasságával eszközt nyújt a kooperatív képességek fejlesztéséhez.
 • A játék megteremti az értelmi és társas-érzelmi fejlődés-fejlesztés egységét, miközben a belső motivációra épít.

  kép 12

Miért jó a szülőknek?

 • Mert a Míg Megnövök Alapítvány olyan programot biztosít gyermeke számára, amely magában rejti a legjobb játékok kellékeit: titkot, kihívást és alkotó örömöt. 
 • Mert az Alapítvány olyan programot kínál, amely a tanulási feladatok teljesítéséhez szükséges alapvető képességek közül fejleszti: a logikus gondolkodást, a kreativitást, az emlékezetet, a figyelemkoncentrációt, a nonverbális kommunikációt, a finommozgást és a térbeli tájékozódást. 
 • Mert az Alapítvány programjaink az életkori sajátosságoknak megfelelően és sokszínűen kapcsolódnak az iskolai tevékenységekhez.
 • Mert ha az a kérdés, hogy milyen szabadidős tevékenységet válasszon gyermekének, akkor az Alapítvány segíthet a jó döntés meghozatalában az egyes gyermekhez igazított sokrétű, színes programjaival, amellyel tanújelét adja annak is, hogy elkötelezett híve az új pedagógiai kihívásokhoz sikeresen alkalmazkodó oktatásnak-nevelésnek.

SAM_6255


Tisztelettel: Vasváry Zoltánné 
a kuratórium elnöke, 
közoktatási szakértő, tanító-tanár

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása