Pályázat

A Míg Megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány megalakulása óta különös figyelmet fordít a különböző képességű, a szárnyaló és a lemaradó gyerekek egy közösségben történő fejlesztésére, miközben a tanítást a tanulási folyamat segítéseként, irányításaként értelmezi.

Az Alapítvány mögött több évtized alatt kimunkált szemlélet, gyakorlati tapasztalat halmozódott fel, amelyre folyamatosan épít. 

Az Alapítvány programjai során eltérő kultúrájú vagy intellektuális képességű gyerekek is játszani tudnak egymással, miközben valódi tanulást végeznek, fejlődnek alapképességeik. 

Az Alapítvány programjai minden tekintetben megfelelnek a szakmai követelményeknek, egyúttal magában rejtve a legjobb játékok kellékeit: titkot, kihívást és alkotó örömöt egyaránt. Változatos témái a kisiskolások ismeretszerzéséhez nélkülözhetetlen motivációs erővel bírnak. 

Az Alapítvány programjai eltérő alapképességeket mozgósítanak. A különböző típusú és nehézségű feladatok lehetővé teszik, hogy más-más érdeklődésű és képességű gyerekek sikerélményhez jussanak. A programok sokszínűsége, többrétegűsége alkalmassá teszik differenciálásra, a különböző tantárgyak integrálására, amelyek a korszerű pedagógiai törekvések alapkövei.

Vasváry Zoltánné 
a kuratórium elnöke, 
közoktatási szakértő, tanító-tanár

Céljaink

A kisiskolások képességfejlesztéséért


Az alapítvány célul tűzte ki a kisiskolások képességének, 
tehetségének kibontakozásának segítését, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos 
helyzetben lévő gyermekek, felzárkózását tanulótársaikhoz 

Jövőkép

Elő kívánjuk segíteni, hogy

 • a kisiskolások gondolkodásmódja fejlődjön, a természethez, a környezethez való viszonya, a fenntartható és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően formálódjék.
   
 • A kisiskolások magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárrá.
   
 • A kisiskolások azon képességeinek fejlesztését, amelyek segítségével elkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. Rávezetni, megtapasztaltatni és elérni, hogy a tanulás megszerzése örömet, szabadságot, szellemi élményt jelentsen, és sikerélményekhez juttasson.
   
 • Közösségi szervezéssel, vasárnapi iskolák, tehetség gondozó táborok szervezésével, vagy működésének támogatásával hozzájárulni, hogy a kisiskolások olyan autonóm személyiségekké váljanak, akik képesek feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belső harmóniában, környezetükkel lelki egyensúlyban élnek.
   
 • Támogatni kívánjuk a pedagógusok munkáját, hogy tanítványaikkal részt vehessenek levelező vagy internetes tanulmányi versenyeken, mellyel a tehetséggondozást, a kisiskolások kompetencia alapú tudásának fejlesztését segítjük. Támogatjuk azt az összefogó munkát, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók lehető legszélesebb köre részt tudjon venni versenyeken és ott sikereket érjen/érhessen el családjuk esetleges hátrányos helyzetének ellenére is.

Az Alapítvány céljai megvalósítása során együttműködni kíván minden, a céljaival azonosulni tudó, és megvalósítást segíteni akaró szervezettel és magánszeméllyel. 

Amennyiben Ön vagy az Önök szervezete be kíván kapcsolódni, vagy lehetősége van az Alapítvány céljait támogatni, kérem vegye fel a Kuratórium titkárával a kapcsolatot!

Programjaink

 • Nyári napközi
 • Mesterkurzus
 • Levelező tanulmányi versenyek
 • Tanulószoba

Nevelési elveink

Annak tudatában, hogy

minden gyermek egyszeri és egyedi, különös önálló személyiség, minden gyermek egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel, mely minden érte tevékenykedő felnőtt számára kötelező érvényű;

Hisszük, hogy

csak a nyugodt, derűs, szeretetteljes, légkörben felnövekvő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív ember;

Feladatunk

Az együtt töltött idő minden pillanatában érezze minden gyermek, hogy érdeklődésének megfelelően tevékenykedhet úgy, hogy tevékenykedése a legnagyobb örömet okozza saját maga és környezete számára.

Programjaival a kisiskolás gyermek milyen pszichés szükségleteit elégíti ki a Míg Megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány?

 • Abszolút érzelmi biztonságot nyújt, amely a gyermekeket közös tevékenységünk egésze során körülveszi.
   
 • Szerencsésen fonódik össze a játék és a feladat jellege. 
 • A gyermek belső motiváció alapján kezd hozzá.
   
 • A gyermeki kíváncsiság, érdeklődés fenntartása, kielégítése, programjaink kapcsán maradéktalanul megvalósulhat.
 • Lehetőséget teremt a gyermek belső világának kivetítésére, ugyanakkor inspirálja a környező világ megismerését is.
   
 • A gyermeki aktivitásigény a játék kapcsán szervezett keretek között valósul meg.
   
 • Az irányítás és önállóság egyensúlya jellemzi közös tevékenységünk egészét.

Programjaival milyen területeken járul hozzá a Míg Megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány a gyerekek képességfejlesztéséhez?

 • Inspirálja a cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási műveleteket, amivel hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak az absztrakt műveletek és összefüggések megértéséhez.
   
 • A sokszínű tevékenység közben a gyermeknek gyakran kell átkapcsolnia a különböző csatornákról - pl.látás, mozgás, stb. - s ezzel nagyfokú rugalmasságra ösztönzi.
   
 • Munkamódra, feladatmegoldó stratégiára tanítja a gyermeket.
   
 • A feladatok választhatóságának biztosításával hozzájárulhat a gyermek igényszintjének fejlesztéséhez.
   
 • Páros és csoportmunkára való alkalmasságával eszközt nyújt a kooperatív képességek fejlesztéséhez.
   
 • A játék megteremti az értelmi és társas-érzelmi fejlődés-fejlesztés egységét, miközben a belső motivációra épít.
   

Miért jó a szülőknek?

Mert a Míg Megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány olyan programot biztosít gyermeke számára, amely magában rejti a legjobb játékok kellékeit: titkot, kihívást és alkotó örömöt. 

Mert az Alapítvány olyan programot kínál, amely a tanulási feladatok teljesítéséhez szükséges alapvető képességek közül fejleszti: a logikus gondolkodást, a kreativitást, az emlékezetet, a figyelemkoncentrációt, a nonverbális kommunikációt, a finommozgást és a térbeli tájékozódást. 

Mert az Alapítvány programjaink az életkori sajátosságoknak megfelelően és sokszínűen kapcsolódnak az iskolai tevékenységekhez 

Mert ha az a kérdés, hogy milyen szabadidős tevékenységet válasszon gyermekének, akkor az Alapítvány segíthet a jó döntés meghozatalában az egyes gyermekhez igazított sokrétű, színes programjaival, amellyel tanújelét adja annak is, hogy elkötelezett híve az új pedagógiai kihívásokhoz sikeresen alkalmazkodó oktatásnak-nevelésnek.

Adója 1%-áról...

Kedves Barátaink!

A „Míg megnövök” Akkreditált Kiváló Tehetségpont felhívással fordul minden kedves barátjához, támogatójához hogy a jogszabály adta lehetőségekkel élve adójuk 1%-val támogassák a 

Míg megnövök” Akkreditált Kiváló Tehetségpont Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt. 

Szeretnénk, ha Ránk gondolnának, amikor adójuk egy százalékáról döntést hoznak. 

Kérjük, hogy az APEH által kiküldött rendelkezési nyilatkozaton feltétlenül tüntessék fel a kedvezményezett adószámát és nevét, míg a borítékra az adományozó nevét, lakcímét és adóazonosító számát írják fel! 


Fontos adatok: 

A kedvezményezett neve: Míg Megnövök Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 

Címe: 4431 Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.. 

A kedvezményezett adószáma: 18812923-1-15. 

Bankszámlaszám: 10104459 - 43736200 - 01004008.

Kedves Támogatónk!

Az 1% felajánlása Önöknek nem kerül semmibe, azonban a támogatandó kisgyermekeknek nagyon sokat segít! Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk bevallásakor szánjanak 1 percet az adójuk 1%-ának felajánlására. 


Teremtsünk együtt lehetőséget a tehetséges gyermekeknek, hogy ne létezzen akadály a tehetségük kibontakoztatásában! 

Alapítványunk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 

Tagja a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont hálózatának.

Kérjük, segítse céljaink megvalósítását adója 1%-nak felajánlásával! 

Letölthető fájlok: 

Adó 1% - rendelkező nyilatkozat (pdf fájl) 
Adó 1% - rendelkező nyilatkozat (word fájl) 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL: 

A kedvezményezett adószáma: 

18812923-1-15 

A kedvezményezett neve: 

Míg Megnövök Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 
baratok_11

Támogassa Ön is a kisiskolások képességfejlesztésének, környezettudatos magatartásának ügyét! 

Tevékenységünket a Míg Megnövök keretein belül végezzük. Non-profit alapítványunk 2004 óta kiemelten közhasznú szervezetként működik. Alapítványunk bemutatkozását itt olvashatja el. 

Munkánk támogatására több lehetőség is nyílik. Bármilyen segítséget szívesen fogadunk; az adományokat teljes egészében a kisiskolások képességfejlesztésének, környezettudatos magatartásának fejlesztésére, a környezetvédelem népszerűsítésére fordítjuk. 

Magánszemélyek, cégek adókedvezménnyel járó pénzadománnyal támogathatják alapítványunkat, illetve rendelkezhetnek adójuk 1%-ával. 
Környezettudatos cégekkel szponzorációs együttműködésre is nyitottak vagyunk. 

Az adományozás jogi hátteréről itt (pdf fájl), vagy itt (word fájl) olvashat. 

Amennyiben Ön, mint magánszemély pénzbeni adománnyal szeretné támogatni céljainkat, akkor megteheti azt a bankszámlánkra történő befizetéssel. 

Bármilyen összegű befizetés adománynak minősül. 

Mivel a Míg Megnövök Alapítvány közhasznú szervezet, az adományozót befizetése után adókedvezmény illeti meg. 

Tavaly nyár óta ismét áfa mentes a közcélú adomány átadása, de csak a törvényben meghatározott közhasznú szervezetek, egyházak részére. Csak akkor élvezhetik az adományozók ezeket az előnyöket, ha igazolásuk van a segített közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezettől. 

Tartós adományozási szerződés kötése esetén a társasági adó hatálya alá tartozó szervezetetek az adományok összegét nem csak ráfordításként számolhatják el, de ráadásul az adomány 20%-val csökkenthetik a társaságiadó-alapjukat is, legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig 

A lejárat közeli élelmiszerek adakozásánál azt a gyakorlatot is követhetik a cégek, hogy ezekre teljes értékvesztést számolnak el - ami a valóságnak is megfelelhet -, majd leselejtezik a készletet, s átadják a rászorulóknak. 

Üdvözlettel: „Míg megnövök” Alapítvány Akkreditált Kiváló Tehetségpont munkatársai 
 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!