Pályázat

ALAPY

"Míg megnövök
Engem ne emeljen a magasba
senki,ha nem tud addig tartani,
 míg tényleg megnövök.

Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.
"

(Birtalan Ferenc)

Tisztelt weboldal látogatók, kedves Kollégák, tanulmányi versenyeinkre jelentkező gyerekek!

Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdőn  térképén
  megtalálható MÍG MEGNÖVÖK ALAPÍTVÁNY megalakulása óta különös figyelmet fordít a különböző képességű, a szárnyaló és a lemaradó gyerekek egy közösségben történő fejlesztésére, miközben a tanítást a tanulási folyamat segítéseként, irányításaként értelmezi.

A főbejárat:


BEJÁRATAz Alapítvány mögött több évtized alatt kimunkált szemlélet, gyakorlati tapasztalat halmozódott fel, amelyre folyamatosan épít. 

SAM_6929


Alapítványunk 3x-os:

unnamed

Feladatunk:

Az együtt töltött idő minden pillanatában érezze minden gyermek, hogy érdeklődésének megfelelően tevékenykedhet úgy, hogy tevékenykedése a legnagyobb örömet okozza saját maga és környezete számára.

Az alapítvány programjai során eltérő kultúrájú vagy intellektuális képességű gyerekek is játszani tudnak egymással, miközben valódi tanulást végeznek, fejlődnek alapképességeik. SAM_6984

 • Az alapítvány programjai minden tekintetben megfelelnek a szakmai követelményeknek, egyúttal magában rejtve a legjobb játékok kellékeit: titkot, kihívást és alkotó örömöt egyaránt. Változatos témái a kisiskolások ismeretszerzéséhez nélkülözhetetlen motivációs erővel bírnak.

  Pl. : Tanulmányi versenyek szervezése:https://www.megnovok.hu/versenyeink-2023-24
  Az alapítvány célul tűzte ki a kisiskolások képességének, tehetségének kibontakozásának segítését, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek, felzárkózását tanulótársaikhoz.


20180208_153758

Az Alapítvány programjai eltérő alapképességeket mozgósítanak. A különböző típusú és nehézségű feladatok lehetővé teszik, hogy más-más érdeklődésű és képességű gyerekek sikerélményhez jussanak.

A programok sokszínűsége, többrétegűsége alkalmassá teszik differenciálásra, a különböző tantárgyak integrálására, amelyek a korszerű pedagógiai törekvések alapkövei.


SAM_1583


Jövőkép:

Elő kívánjuk segíteni, hogy

 • a kisiskolások gondolkodásmódja fejlődjön, a természethez, a környezethez való viszonya, a fenntartható és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően formálódjék.
 • A kisiskolások magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárrá.
 • A kisiskolások azon képességeinek fejlesztését, amelyek segítségével elkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. Rávezetni, megtapasztaltatni és elérni, hogy a tanulás megszerzése örömet, szabadságot, szellemi élményt jelentsen, és sikerélményekhez juttasson.
 • Közösségi szervezéssel, vasárnapi iskolák, tehetség gondozó táborok szervezésével, vagy működésének támogatásával hozzájárulni, hogy a kisiskolások olyan autonóm személyiségekké váljanak, akik képesek feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belső harmóniában, környezetükkel lelki egyensúlyban élnek.
 • Támogatni kívánjuk a pedagógusok munkáját, hogy tanítványaikkal részt vehessenek levelező vagy internetes tanulmányi versenyeken, mellyel a tehetséggondozást, a kisiskolások kompetencia alapú tudásának fejlesztését segítjük.
 • Támogatjuk azt az összefogó munkát, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók lehető legszélesebb köre részt tudjon venni versenyeken és ott sikereket érjen/érhessen el családjuk esetleges hátrányos helyzetének ellenére is.
  ALAPÍTVÁNYUNK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGE


SAM_6955

Az Alapítvány céljai megvalósítása során együttműködni kíván minden, a céljaival azonosulni tudó, és megvalósítást segíteni akaró szervezettel és magánszeméllyel.

Amennyiben Ön vagy az Önök szervezete be kíván kapcsolódni, vagy lehetősége van az Alapítvány céljait támogatni, kérem vegye fel a Kuratórium titkárával a kapcsolatot:megnovok@megnovok.hu


Nevelési elveink:

Annak tudatában, hogy minden gyermek egyszeri és egyedi, különös önálló személyiség, minden gyermek egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel, mely minden érte tevékenykedő felnőtt számára kötelező érvényű.


Hisszük, hogy csak a nyugodt, derűs, szeretetteljes, légkörben felnövekvő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív ember:


IMG_5418


Programjaival  a kisiskolás gyermek milyen pszichés szükségleteit elégíti ki a Míg Megnövök  Alapítvány?

 • Abszolút érzelmi biztonságot nyújt, amely a gyermekeket közös tevékenységünk egésze során körülveszi.
 • Szerencsésen fonódik össze a játék és a feladat jellege. 
 • A gyermek belső motiváció alapján kezd hozzá.
 • A gyermeki kíváncsiság, érdeklődés fenntartása, kielégítése, programjaink kapcsán maradéktalanul megvalósulhat.
 • Lehetőséget teremt a gyermek belső világának kivetítésére, ugyanakkor inspirálja a környező világ megismerését is.
 • A gyermeki aktivitásigény a játék kapcsán szervezett keretek között valósul meg.
 • Az irányítás és önállóság egyensúlya jellemzi közös tevékenységünk egészét.

SAM_9392

Programjaival milyen területeken járul hozzá a Míg Megnövök Alapítvány a gyerekek képességfejlesztéséhez?

 • Inspirálja a cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási műveleteket, amivel hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak az absztrakt műveletek és összefüggések megértéséhez.
 • A sokszínű tevékenység közben a gyermeknek gyakran kell átkapcsolnia a különböző csatornákról - pl. látás, mozgás, stb. - s ezzel nagyfokú rugalmasságra ösztönzi.
 • Munkamódra, feladatmegoldó stratégiára tanítja a gyermeket.
 • A feladatok választhatóságának biztosításával hozzájárulhat a gyermek igényszintjének fejlesztéséhez.
 • Páros és csoportmunkára való alkalmasságával eszközt nyújt a kooperatív képességek fejlesztéséhez.
 • A játék megteremti az értelmi és társas-érzelmi fejlődés-fejlesztés egységét, miközben a belső motivációra épít.

ALAPÍTVÁNYUNK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGE

20200617_140021

Miért jó a szülőknek?

 • Mert a Míg Megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány olyan programot biztosít gyermeke számára, amely magában rejti a legjobb játékok kellékeit: titkot, kihívást és alkotó örömöt. 
 • Mert az Alapítvány olyan programot kínál, amely a tanulási feladatok teljesítéséhez szükséges alapvető képességek közül fejleszti: a logikus gondolkodást, a kreativitást, az emlékezetet, a figyelemkoncentrációt, a nonverbális kommunikációt, a finommozgást és a térbeli tájékozódást. 
 • Mert az Alapítvány programjaink az életkori sajátosságoknak megfelelően és sokszínűen kapcsolódnak az iskolai tevékenységekhez.
 • Mert ha az a kérdés, hogy milyen szabadidős tevékenységet válasszon gyermekének, akkor az Alapítvány segíthet a jó döntés meghozatalában az egyes gyermekhez igazított sokrétű, színes programjaival, amellyel tanújelét adja annak is, hogy elkötelezett híve az új pedagógiai kihívásokhoz sikeresen alkalmazkodó oktatásnak-nevelésnek.

 • A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek):

  1. Közlekedésre nevelést segitő programok kidolgozása és megvalósítása:

  Szabolcs - Szatmár - Bereg Vármegyei Rendőrfőkapitányság / Közlekedésre nevelést segítő és országos közlekedési versenyt szervező munkabizottság .

  2. Tehetséggondozó és tanulmányi versenyek szervezése:
  Mig megnövök Kiemelten Közhasznú Alapitvány / Munkabizottságok munkájának összehangolása.
  A BURSZA TST müködéséhez szükséges feltételek biztosítása.


  3. Anyagi feltételek megteremtése:
  Kis Vakond Tanodája Kft. / Tehetséggondozó programok anyagi forrásait felkutató, a munkaerőpiac szereplőivel való kapcsolat kialakítását és bővítését koordináló munkabizottság szervezése és írányítása.

 • 4. Tehetséggondozó szakmai munka segitése HH gyerekek esetében:
  Kis Vakond Tanoda / Nyári Tehetséggondozó Programok szervezése és megvalósítása.

  5. Gazdagitó programok kidolgozása és megvalósítása:
  Dr. Schmercz István / Gazdagító tehetséggondozó programok kidolgozását és megvalósítását koordináló munkabizottság vezetése.

  6. Szakterületének megfelelő tanulmányi versenyek szervezésében való közremüködés :
  Dr. PhD Koi Balázs / Tanulmányi és tehetséggondozó versenyszervező munkabizottság vezetése.

  7. A Felügyelő Bizottság elnöki teendőinek ellátása:
  Dr. Koi Balázsné /
  A felügyelő bizottság feladata: a BURSZA TST törvényes, ügyrendben rögzített működésének biztosítása.
  Évente legalább egy alkalommal ülésezik.
  Az elnökség által hozott határozatok végrehajtásának és a TST gazdálkodásának az ellenőrzése.

  8. Tiszteletbeli elnök: Dr. habil Kókai Sándor, magyar geográfus, egyetemi tanár. A földrajztudományok kandidátusa. A Nyíregyházi Egyetem Turizmus - és Földrajztudományi Intézet Igazgatója.

  9. Kapcsolatattartás:
  Sarka Ferenc, a MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG ALELNÖKE,
  / Kapcsolattartás a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a TST között.
  Kapcsolattartás a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetével.

  10. Részvétel a felügyelőbizottság munkájában:
  Napkorona Udvarház Kft / Közremüködés ÖKO táborok szervezésében
  Képviselőjének - Támba Miklós ügyvezető - részvétele a felügyelő bizottság munkájában

  TST elnöke: Filep Sándor,  Vásárosnamény Városi Önkormányzat  polgármestere.


  Kapcsolattartás a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Tagiskolával:

  Hornyák Mihály / A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Tagintézményével közös tehetséggondozó programok szervezése és megvalósítása.


  Munkabizottság vezetése:

  Vasvári Gabriella / Tehetségpontok munkáját összefogó és az alapítvánnyal együttműködő Tehetségpontok munkáját és tevékenységét koordináló munkabizottság vezetése.


  Titkári feladatok ellátása:
    Tamáskovics László Attiláné.


  Tehetségtanács célkitűzése:

  a.) Stratégiai célja: hogy a maga eszközeivel elősegítse a térség és az alapítvánnyal kapcsolatban lévő intézmények tehetséges fiataljai képességeinek kibontakoztatását és társadalmi hasznosulását.
  - A fiatalok részére az esélyegyenlőség biztosítása, segítése hátrányaik csökkentésében.
  - A tehetséges fiatalok közösségeinek támogatása.
  - A tehetségsegítők számának növelése.
  - Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek és nyári táborok szervezése tehetségígéretes fiatalok részére.

  b.) Operatív célok:
  - A tehetséges fiatalok megtalálása (azonosítása)
  - Tehetségsegítés, fejlesztés.
  - Egyéni és csoportos tehetséggondozó fejlesztési programok kidolgozásának segítése, szervezése.
  - Hatékony tehetségsegítő programok generálása.
  - Tehetség tanácsadás.
  - Országos felmenőrendszerű Tehetséggondozó tanulmányi versenyek szervezése.
  - Hozzájárulás a tehetségsegítés országos hálózatának fejlesztéséhez, a tehetségbarát társadalmi környezet kialakításához.
  ALAPÍTVÁNYUNK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGE


  Tisztelettel: Vasváry Zoltánné 
  a kuratórium elnöke, 
  közoktatási szakértő, tanító-tanár
  megnovok@megnovok.hu 

  2015. decemberében megalakítottuk a BURSZA Tehetségsegitő Tanácsot (TT 811 000 121) :


 • kép 12

ÉLETMŰDÍJ 2021.08.20.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása