Pályázat

Kedvezményezett neve:
Míg megnövök Alapítvány a kisiskolások képességfejlesztéséért

Projekt címe:
MEGNÖVÖK TANODA - "LOGIKASZINÓ -3.  kompetencia fejlesztés a  sikeres élethez!"

         A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Megnövök Tanoda – „Logikaszinó-3. kompetencia fejlesztés a sikeres élethez!” című pályázat keretében valósul meg a 2017. december 1-től 2018. december 13-ig tartó időszakban.
A projekt során 36 fő 8-16 éves korú, többségében hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, szakemberek általi képességfejlesztésére nyílik lehetőség. A tanoda hétköznapokon  délutánonként 14.00 órától 17.00  óráig  nyújt speciális foglalkozásokat és szolgáltatásokat. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A projekt befejezési dátuma: 2018. december 13. A projekt azonosító száma EFOP - 3.3.1 - 16 - 2017 - 00019

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A program szakmai koncepcióját a programban dolgozó szakemberekkel összeállított  TANODA pedagógiai programjában határoztuk meg.
Tanodánk pedagógia programját három pillérre építettük:

1. Hozzájárulunk egyéni fejlesztési tervek készítésével és megvalósításával, személyre szabott egyéni munkával az iskolai sikerességhez. Olyan kereteket és programokat alakítunk ki, amelyek lehetőséget biztosítanak minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához.

2. Csökkentjük a szociális hátrányok hatásait.

3. Segítünk megőrizni, és támogatjuk: az otthoni kultúra értékeit, a tanulók kulturális identitását.

Tanodánkban minden gyerek az otthonról hozott tudását és kultúráját értékként képviselheti, kamatoztathatja.

Célunk volt: hogy játékos formában, a tanulók ismerjék meg a közös munka, az együttdolgozás élményét. Közösen, egymást segítve, együtt biztosabban találják meg a problémamegoldás szépségét, a megoldást, mint külön-külön.

Különleges élmény legyen számukra együttgondolkodni, szurkolni, izgulni másokért és magunkért, mert valami nagy varázsa van az ilyen játéknak. Meghatározásra kerültek az egyes területek fejlesztése és a mérési időpontok és területek.

Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok, ill. a Megnövök Tanoda szakmai vezetői: 


1. Matematika kompetencia.A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel a gyermeket a mindennapok problémáinak megoldására is.
Foglalkozásvezető:
Sarka Ferenc matematika tanár, a Magyar Tehetséggondozó Társaság  alelnöke, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatója.

20180
2. Anyanyelvi  kompetencia.Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.

Foglalkozásvezető:dr. Koi Balázs PhD, a tehetségekért munkálkodó, „Bonis Bona-díjas” főiskolai tanár.

IMG-38bcda8a15c0ff383a51f85826b7cb5f-V

3. Digitális kompetencia. Ez a kulcskompetencia segíti a gyermeket az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatában. Segíti az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.

Foglalkozásvezető: Bodnár Mihály,  matematika - informatika szakos tanár Apáczai Gyakorlóiskola tanára.


4. A  tanulás tanítása kompetencia fejlesztése hatékony önálló tanulás kompetencia.
Hatékony, önálló tanulás: Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy a gyermek képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást.
Foglalkozásvezető: Vasváry Zoltánné, tanító –tanár a kuratórium elnöke.


vz ilike

5. Szociális kompetenciák: Testi és lelki egészség a pozitív attitűd, a helyes magatartásmód alakítása az egyén testi és lelki egészségének megőrzése érdekében. A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei.
Foglalkozásvezető:
Tóth Sándorné, Szabolcs - Szatmár - Megyei Nemzeti Népegészségügyi Hivatal, főelőadó.


tótné


6. Probléma megoldó képesség kompetenciafejlesztés, táblajátékok  segítségével.  Táblajáték. A táblajáték a "gondolkodás iskolája", "tréningje" Az alakuló személyiség formáló-nevelési eszköze. .
A "logikus gondolkodás közhelye" mellett, a szabályok szükségességének belátása, a szabályok megértése, elfogadása és betartása, a fair play és az esélyegyenlőség igénye és értékelése, a nyertes és vesztes szerepek élménye, siker és kudarc elviselése.

Foglalkozásvezető: Hornyák Mihály,tanító - testnevelő tanár.


hornyák misi

7. Aktív állampolgárságra, közlekedési kultúrára nevelés kulcskompetenciák területén: A személyes, értékorientációs, állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Foglalkozás vezető: Dr. Hudák Zsolt r. ezredes  rendőrségi főtanácsos, Szabolcs - Szatmár -Megyei rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes- MBB Elnök.
hudák

8. Anyanyelvi kompetencia fejlesztés. Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.

Foglalkozás vezető:
Vasvári Gabriella tanító - szakvezető, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola.

vasv


9. Idegen nyelvi kompetencia fejlesztés - különös tekintettel a tanodások által tanult intézményükben tanult nyelvtanulásra  a  német nyelvre. Foglalkozásvezető: dr. Koi Balázsné tanárnő aNyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátó ipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanára.

koiné


10. Szociális kompetenciák, egészségügyi tanácsok, előadások gyermekeink egészséges fejlődéséhez, szemléleti változásához,testi és lelki egészség alakítása az egyén egészségügyi, testi és lelki egészségének megőrzése érdekében.
Foglalkozásvezető: Dr. Obbágy Veronika tüdőgyógyász, a
Szabolcs - Szatmár - Megyei  -Városi Tüdőgondozó Intézet osztályvezető főorvosa.

56556


11. Szociális kompetencia, az Énkép és önismeret fejlesztésekiemelten az általános iskolában.  A tanuló elsajátítja az alapvető magatartási normákat, a közösségi együttlét alapvető szabályait. Szeretetteljes légkör kialakításával elkerülhetőek a kudarcélmények, megakadályozható a negatív énkép kialakulása, s ennek köszönhetően a tanulók felismerik erősségeiket és hiányosságaikat (életkori sajátosságaiknak megfelelő mélységben), motiváltságuk pedig mindvégig megmarad.


Foglalkozásvezető: Dr. Schmercz István, Phd ,CSc főiskolai tanár,  a Nyíregyházi Főiskola Pszichológia Intézetének kandidátusa.


smerc
12. Gazdasági nevelés: Játékok és feladatok a gazdasági ismeretek általános iskolai oktatásához.
Foglalkozás vezető: Tamaskovics Lászlóné,  közgazdász - könyvelő, a Míg Megnövök Alapítvány Gazdasági vezetője.

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság.

Célja: az okos gazdálkodás képességének a kialakítása, továbbá az, hogy tudjanak eligazodni a gyerekek  fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között.

mónika

13. Sport - játék: A sport, játék a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltését és megerősítését szolgálta, kielégítve a gyermekek fokozott játék- és mozgásigényét.Alapvető célunk: a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése, a gyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése.

Foglalkozás vezető: Vasvári Zoltán testnevelő tanár.


received-1254637981330565


A Megnövök Tanodáról ír a MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2018/4. sz. KIADVÁNYA: 

tehetseg_2018_4A folyóirat ide kattintva nyitható meg:
TEHETSÉG c. folyóirat  7-8-9. oldalon az alábbi címmel:

"Egy hatékony hátránykompenzáció, tehetséggondozás és egyéni mentorálás megvalósítása a Megnövök Tanodában Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdőn."


Összefoglalva:
TANODAI munkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód volt.

Mind a tehetségígéretű, mind a felzárkóztatást igénylő gyerekek fejlesztésében érvényesítettük, hogy minden gyerek egyéni fejlesztési terv alapján olyan  fejlesztésben részesült, amely hozzájárult esélyeik javításához, hátrányaik, és a tantárgyi hiányosságaik csökkentéséhez.


Ezt mutatják mind az eDia mind a saját belső kimeneti mérési eredményeink átlaga. (Tevékenységünk során folyamatosan diagnosztizáltuk, mértük a tanulók egyéni fejlődését.)

Biztosak vagyunk abban, hogy egy olyan alapot sikerült lerakni az iskola pedagógusaival közösen, amelynek birtokában sikeresen teljesítik az általános iskolai követelményeket és felkészülnek, a középfokú tanulmányokra.

A sikeres megvalósítás érdekében igen nagy súlyt helyeztünk  az önkormányzattal, iskolával és a családokkal való együttműködésre, vallva ezek elsődlegességét és fontosságát a nevelésben.

Itt is köszönetünket fejezzük ki a programot megvalósító kollégáink mellett Vásárosnamény önkormányzatának, polgármesterének, az iskola pedagógusainak és a gyerekek szüleinek, mert nélkülük nem sikerült  volna pályázati célkitűzéseinket megvalósítani.

Ma úgy látjuk, hogy tanulóink nagy része továbbtanulni akaró, embertársait tisztelő és szerető, önmegvalósításra törekvő fiatalként hagyták el TANODÁNKAT, akik akarnak és tudnak tenni önmagukért, másokért.

received-1256454334482263

Fontos iránymutatást kaptak a felelős környezettudatos magatartás kialakítására, a környezetvédelemi szemléletük erősítéséhez.

Az egészséges életmódra  nevelés alapjainak lerakásában, segítséget kaptak a saját pénzügyi tudatos felelős magatartásukhoz, amely magában foglalja az egészséges állapot örömteli megélését, a kudarcok, a negatív hatások, élmények kezelését, feldolgozását, a stressz kezelését, és a harmonikus élet értékként való tiszteletét.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!