Menü | Míg Megnövök Alapítvány
"Míg megnövök" Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Elérhetõségek Központi e-mail cím: megnovok@megnovok.hu
Központi telefon szám: +36 42 78 37 36
Mobil: +36 30 32 28 638, +36 30 928 46 96 és +36 31 785 785 5

MIME Érted!?
EFOP-1.3.5-16-2016-00758
Megnövök Tanoda
EFOP-3.3.1-16-2017-00019
         
     A megoldásaitokat ide várjuk:                      Míg megnövök Alapítvány 4431 Nyíregyháza - Sóstófürdő, Szódaház u.4-6.
2013. Bemutatkozunk:

Bemutatkozunk
Míg megnövök” Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány a kisiskolások képességfejlesztéséért Akkreditált Kiváló Tehetségpont

A Míg Megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány megalakulása óta különös figyelmet fordít a különböző képességű, a szárnyaló (tehetséges) és a lemaradó gyerekek egy közösségben történő fejlesztésére, miközben azt a tanulási folyamat segítéseként, irányításaként értelmezi. A különböző programjai során az eltérő kultúrájú vagy intellektuális képességű gyerekek is játszani tudnak egymással, miközben valódi tanulást, ismeretszerzést, problémamegoldást végeznek, fejlődnek alapképességeik, személyiségjegyeik. Programjainkat a mai szakmai, pedagógia és pszichológiai követelményeknek megfelelően igyekszünk összeállítani, amely egyúttal magában rejti a legjobb játékok kellékeit, többek között a titkot, a kihívást és az alkotó örömöt egyaránt. Változatos témái a gyerekek ismeretszerzéséhez nélkülözhetetlen motivációs erővel bírnak és eltérő alapképességeket mozgósítanak. A különböző típusú és nehézségű feladatok, problémamegoldások lehetővé teszik, hogy más-más érdeklődésű és képességű gyerekek is sikerélményhez jussanak. A programok sokszínűsége, többrétegűsége alkalmasak a differenciálásra, a különböző tantárgyak integrálására, amelyek így válnak a korszerű pedagógiai törekvések alapköveivé.

1.1. Az alapítvány célja:
Az alapítvány megalakulásakor célul tűzte ki a kisiskolások képességének kibontakoztatását, tehetségekkel való intenziv foglalkozást, a tanulók személyiségének fejlesztését, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek, felzárkózását.

1.2. Programjaink:
      - Nyári napközi
      - Nyári tábor
      - Mesterkurzus
      - Tanulmányi versenyek
      - Tanulószoba

1.3. Tevékenységeink:
      - Matekguru Kárpát-medencei matematikai csapatverseny
      - Ragadj tollat! Kárpát-medencei versíró pályázat
      - Rigó énekeljen! Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
      - Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa
      - TEHETSÉGNAP szervezése
      - Hetedhét Határ Legjobb Kis Nyelvésze
      - Nyári tábor, nyári napközi a Nyírség tehetséges és/vagy hátrányos helyzetű gyermekei számára
      - Bursza A bursza szó a nyíregyházi és környékbeli fiatalok hétvégi elfoglaltságának, közös szórakozásának, társas összejöveteleinek helyi, hagyományos elnevezése. A tradíció szerint a ráérő fiatalok összejöttek egy-egy családnál, a bokortanyák valamelyikén, s ott töltötték az időt közös tanulással, játékkal, tánccal, énekléssel, különböző életkorú csoportú fiatalok egy helyen, de akár elkülönült csoportokban.

1.4. Nevelési elveink:
      - Annak tudatában, hogy minden gyermek egyszeri és egyedi, különös önálló személyiség, minden gyermek egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel, mely minden érte tevékenykedő felnőtt számára kötelező érvényű.
      - Hisszük, hogy csak a nyugodt, derűs, szeretetteljes, légkörben felnövekvő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív ember
      - Feladatunknak és egyben kötelességünknek tekintjük hogy az együtt töltött idő minden pillanatában érezze minden gyermek, hogy érdeklődésének megfelelően tevékenykedhet úgy, hogy tevékenykedése a legnagyobb örömet okozza saját maga és környezete számára.

1.5. Programjaink jellemzői:
      • Változatosak, újszerűek, folyamatosan egy tevékenységi körhöz kapcsolódóak, de egyben egyediek is.
     • Ellenőrizhetők
     • A pedagógusaink a részmozzanatokat és az eredményeket folyamatosan nyomon követik, motiválják, értékelik, jutalmazzák a gyerekeket
     • Minél több család mozgósítását célozzuk meg
     • Programjaink összeállítása szakszerű, rugalmas
     • Erősítik az intézményi kapcsolatokat, fokozzák azok nyitottságát, segítik a tapasztalatszerzést
     • A tevékenységi kör bővítésénél maximálisan figyelembe veszik a résztvevők érdeklődési körét
     • Magukban hordozzák a továbblépés lehetőségét, szükségességét.
     • Szakmailag, módszertanilag elismertek, - helyileg és országosan támogatottak.

1.6. Programjainkkal az alábbiakban járulunk hozzá a gyerekek tehetséggondozásához:
      - Inspirálják a cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási műveleteket,
amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak az absztrakt műveletek és összefüggések megértéséhez.
      - Sokszínű tevékenység közben a gyermeknek gyakran kell átkapcsolnia a különböző csatornákról - pl. látás, mozgás, stb. - s ezzel nagyfokú rugalmasságra ösztönözik őket.
      - Munkamódra, feladatmegoldó stratégiára tanítják a gyermeket, melynek középpontjában a problémamegoldás áll.
      - A feladatok választhatóságának biztosításával hozzájárulnak a gyermek igényszintjének fejlesztéséhez.
      - Páros és csoportmunka alkalmasságával eszközt nyújtanak a kooperatív képességek fejlesztéséhez
A foglalkozások középpontját jelentő játék megteremti az értelmi és társas-érzelmi fejlődés-fejlesztés egységét, miközben a belső motivációra épít.

1.7. Módszereink:
Annak tudatában, hogy a nevelésben a leghatékonyabb módszer a személyes példamutatás, ezért szemléleti-módszertani segítséget igyekszünk adni a családoknak abban, hogy hogyan gazdagíthatják, mélyíthetik a gyermek és természeti-társadalmi környezetük kapcsolatát, hogyan erősíthetik a pozitív attitűdöket.
Céljaink elérésére számítunk a gyermekek részvételére a program tervezésében, megvalósításában, és értékelésében is. Ehhez a gyermekek életkorának megfelelő, tapasztalatokon nyugvó megismerési módszereket sajátíttatunk el.
Tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozunk: az ember – természet - társadalom kapcsolat értelmezésével, amely kapcsolat nem a természet feletti uralmat jelenti, hanem felelősséget világunk épségének, szépségének megőrzéséért.
Az alkalmazott módszertani elemek rövid leírása:
      - Annak tudatában, hogy a konkrét tapasztalás igénye a 6-14 éves gyermek értelmi-tanulási sajátosságaihoz illeszkedő tanítási elv, működésünkben a konkrétság a meghatározó módszer.
      - A képességfejlesztés összekapcsolása a tanuló fejlődését befolyásoló érzelmi, motivációs tényezők megerősítésével. (Pozitív énkép kialakítása, megismerés örömének felfedeztetése, gyermekek együttműködését igénylő tevékenységek szervezése.)       - Az iskolás gyermek kulcskompetenciáinak alakítása és fejlesztése életszerű és élményszerű személyes tapasztalatokhoz juttató módszerekkel. (önkifejezés, gyűjtőmunka, szituációs játék, kísérletezés, projektmunka, csoportos tevékenység.)